Proizvodi

Aquauduct svetska znanja i tehnološka unapređenja, sa domaćim proizvođačima, ugrađuje u nove proizvode. Kvalitetom, rokovima isporuke i prilagodljivošću, domaća proizvodnja parira insotranim proizvođačima i znatno brže i povoljnije obezbeđuje tršištu potrebena rešenja u navodnjavanju.

Početak sistema. Mesto gde se voda filtrira, reguliše pritisak, prati protok i ubrizgavaju rastvori đubriva. Upravlja radom sistema. Na glavnoj kontroli se postavlja i zaštitna oprema koja štiti sistem od prevelikog pritiska, pojave vazdušnih čepova, pojave vakuuma u sistemu kao i zaštita od hidrauličog udara.

Pumpa za ubacivanje prihrane kroz sistem za navodnjavanje nastala je kao rezultat potreba korisnika za pouzdanim i efikasnim sistemom ubrizgavanja. KDI 250 može da koristi različite vrste napajanja: 220V ili 12V, napajanje sa agregata, traktora ili solarnog panela. Prilikom ubrizgavanja ne dolazi do gubitka energije na sistemu.

Uredjaj je prilagodjen korisniku i jednostavan je za upotrebu. Protok se podešava u zavisnosti od potrebe biljaka i protoka sistema, i kreće se od 100-250 l/h. KDI 250 je mobilan uredjaj, i može se jednostavno priključivati i prenositi.

Ključ uspeha sistema za navodnjavanje se nalazi u pravilno izabranoj i dimenzionisanoj opremi za prihranu. Odnos protoka sistema i protoka ubrizgavanja, način ubrizgavanja, kao i potrebna energija za rad opreme je osnova dobro projektovane opreme.

Za velike sisteme potrebni su odgovarajući kapaciteti injektora. Aquaduct je razvio hardver i softver za uspešno izvođenje fertigacije u rokovima i količinama po zahtevu agronoma.

Za pravilno upravljanje navodnjavanjem i donošenje odluka kada i koliko dugo zalivati, koju količinu vode primeniti potrebni su nam realni ažurni podaci o vlazi u zemljištu.

Aquamet obezbeđuje podatke o vlažnosti zemljišta, promenama i graničnim vrednostima u realnom vremenu sa očitavanjem na svakih 60 min ili češće. Sa ovim podacima koje vidi na ekranu računara ili telefona, proizvođač raspolaže informacijama potrebnim za donošenje odluka vezanim za režim navodnjavanja i mogućim uštedama energije i vode.

Novi nerazrađeni bunari sadrže povećane količine peska. Kod sistema kap po kap možemo reći da je pesak smrt za kapaljke. Kad pesak uđe u sistem nema više uspešne borbe protiv zapušavanja. Iz tog razloga se postavljaju hidrocikloni ili separatori peska.

Odabir dimenzija opreme i protoka zavisi od karakteristika bunara, količine peska kao i od samog sistema. Aquaduct detaljno dimenzioniše svaki hidrociklon kako bi zaštitio opremu.

Racionalno investiranje i obezbeđivanje jednakih uslova svim gajenim biljakama, a ujedno i pravilno upravljanje sistemom po pojedinim blokovima, odvija se na kontrolnim jedinicama na polju.

Kontrolne jedinice sačinjavaju cevi, hidraulički ventili sa regulacijom pritiska, vazdušni i anti vakuum ventili, mesta za konektovaje opreme za prihranu, i po potrebi oprema za sekundarno filtriranje vode.

002baner