Istine i zablude

Da li mi uopšte treba navodnjavanje?

Ekstezivna poljoprivredna proizvodnja poznaje termin suvo voćarenje i u našem klimatu, ali sigurno neće dati visoke i stalne prinose. Posledica toga je komentar: "Bila je dobra godina, pala je kiša."... 

Svaki proizvođač treba da zadovolji uslov 3K – Kvalitet, Količina, Kontinuitet i samo tako će na tržištu ostvariti profit. Savremena proizvodnja i plasman proizvoda ne poznaje više proizvođače koji nisu u stanju za zadovolje ove kriterijume. Oni neumitno propadaju sa stalnom izjavom da se proizvodnja ne isplati. Opstaje samo onaj proizvođač koji je obezbedio svojim biljakama optimalne uslove u dugom vremenskom periodu.

Navodnjavanje, to je lako smisliti!?

Kada se ima iskustvo i dobra oprema za rad, da, lako je.

Retka je pojava da su sistemi na prostorima Jugoistočne Evrope pravilno dimenzionisani. Veoma retko su parametri savremene tehnologije proizvodnje, organizacije rada, poštovanje kulturno istorijskih  i socijalnih faktora uključeni u dimenzionisanje sistema. Klimatske promene koje se sve izraženije i češće javljaju tokom sezone gajenja uslovljavaju potrebu za promenu načina razmišljanja kod dimenzionisanja sistema za navodnjavanje.

Savremeni kriterijumi zahtevaju i primenu novih tehnoloških dostignuća iz drugih oblasti koje direktno utiču na efikasnost i profitabilnost. 

Ako Vam je potrebna pomoć oko rešavanja ovog pitanja kontaktirajte nas.

Treba – netreba mi stručna pomoć?

Ukoliko imate iskustva u izradi i korišćenju sistema za navodnjavanje izjava je na mestu.

Posao projektanta je da uskladi uslove na terenu, proizvodno - tehnološke zahteve, karakteristike opreme, zahteve investitora i organizacine kriterujeme u skladnu, izjednačenu celinu. Veoma je bitno da projektant da odgovor na odnos vrednosti investicije i troškova eksploatacije sistema za navodnjavanje. Projektant treba da predvidi sve troškove vezane za investiciju (nabavka opreme, ugradnja, troškovi dokumentacije i dozvola) i da ustanovi profitabilnost i period otplate investicije.

Da li Vam treba pomoć i koje odgovore treba da dobijete od projektanata / konsultanata ili dobavljača pogledajte prilog – INVESTITOROVA PITANJA

Šta je najbitnije kod sistema za navodnjavanje – šta to moram imati?

U klimatskim uslovima koji znatno variraju iz godine u godinu i pokazuju osobinu sve izraženijih  ekstrema sisitem za navodnjavanje ima nekoliko bitnih zadataka koje treba ostvari:

 • Samo navodnjavanje mora da obezbedi optimalne uslove dovoljno vlage u zemljištu tokom ekstremnih situacija u vegetaciji
 • Samim navodnjavanjem obezbediće se kontinuitet povećanih prinosa ali ne i maksimalno mogući prinosi. Za tu svrhu potrebno je vršiti prihranu (fertigaciju) kroz sistem za navodnjavanje. Samo prihranom u dozama i u trenutku zahteva biljke dobija se maksimalan prinos.
 • Za ostvarenje ovog zadatka varijacija protoka na emiterima – kapaljkama ne sme biti veća od 10%
 • Oprema za prihranu mora biti pravilno odabrana, dimenzionisana i pozicionirana na sisitemu kako bi se sa minimalnim količinama vode i energije obezbedio brz i efikasan rad
 • Veoma je bitna podrška od strane projektanta/konsultatnta i obuka – prenos znanja na korisnika u periodu 1-3 sezone dok se ne stekne iskustvo za procedure i pravilan rad sa opremom.

Obuka i podrška tokom sezone za praćenje svih parametara bitnih za rad i redovno održavanje sistema za navodnjavanje.

Kako je ova tematika izuzetno bitna i komplesna stojimo Vam na raspolaganju da nas kontaktirate kako bi Vam pružili potrebnu podršku.

Da li je skupo navodnjavanje... kad će da se vrati investicija?

Cenu sistema za navodnjavnaje određuje više faktora. Na razlike u ceni najviše utiče obezbeđenje vode – vodosnabdevanje. Položaj i karakteristike izvorišta su veoma promenjlive a znatno utiču na cenu. Ujedno i topografija terena, visinske razlike i potrebe gajenih biljaka imaju direktan uticaj na cenu.

No poredeći sa drugim elementima koje tehnologija gajenja zahteva za navodnjavanje se ne može reći da je skupo.

Sama investicija sistema kap po kap se kreće u opsegu od 2000-2500€/ha.

Ako se to prevede na potrebno povećanje prinosa jabuke pri prodajnoj ceni od 0,3€/kg dolazi se do zaključka da od prosečnog prinosa od 25000 kg/ha potrebno je povećanje od 8300 kg ili 33%. Ovo se savim realno postiže, a kad se uzme u obzir povećanja troškova proizvodnje, održavanja sistema i promene tehnologije prve godine, sistem se isplaćuje nakon druge sezone navodnjavanja. Ovo razmatranje podrazumeva da se sa navodnjavanjem krenulo na vreme i spoštovani su svi tehnološki kriterijumi.

Imam dovoljno vode i cev 1'' da li je dovoljno?

Navodnjavanje je najveći potrošač vode na svetu - 70% resursa ide na navodnjavanje.

Ovde treba obratiti pažnju na to da je gajena kultura živa duša sa potrebama za vodom i hranom kao i mi, sa dnevnim potrebama bez mogućnosti skladištenja rezervi vode i svom tkivu. Zato je naš zadatak da im dnevno obezbedimo potrebnu količinu vode i hrane.

Može se porediti na sledeći način: normativ za potrošnju vode u domaćinsvo po članu je 200 lit ili za 4-ro članu porodicu 800 l/dan.

Uobičajeno je da jedna poljoprivredna porodica ima 30 ari voćnjaka (neka je voćnjak savremen sa intezivnom proizvodnjom od 1000 stabala) sa potrošnjom vode po stablu od 15 l/dan čini dnevnu potrošnju od 15,000 l/dan (15 m3). Kad sistem podelimo na sekcije protok je najmanje 3x veći od potrotoka domaćinstva.

Tako dimenzije cevi vodovoda za potrebe domaćinstva potpuno su nedovoljne potrebama za navodnjavanje.

Da bi se odredila dimenzija cevi kontaktirajte stručnjaka.

Jedna biljka, jedna kapaljka da ili ne?

 • Rastojanje kapaljki se ne određuje na osnovu  broja biljaka.
 • Rastojanje kapaljki zavisi prevashodno od mehaničkih I vodnih karakteristika zemljišta. Kod lakih – peskovitih zemljišta rastojanje kapaljki je manje 0.1 – 0.4m dok je kod srednih – ilovastih zemljišta 0.3 - 0.7m a kod teških glinovitih zemljišta 0.5 – 1 m.
 • Drugi faktor koji utiče na rastojanje kapaljki je tehnologija gajenja a kod voćnih vrsta bujnost podloge na kojoj se gaje.
 • Faktor protoka emitera takođe utiče na rastojanje na koji će se postaviti i veoma je bitno pravilno kombinovanje ovog faktora sa uslovima zemljišta

Ako Vam je potrebna pomoć oko rešavanja ovog pitanja kontaktirajte nas!

Ne valja oprema, pucaju mi trake ... kog proizvođača da odaberem?

Svaka oprema može dobro da radi. Bitno je da projektant zna realne radne karakteristike svakog pojedinog dela opreme i da uslove u sistemu drži u radnom opsegu (minimalni - optimalni – maksimalni). Korisnik opreme treba da bude obučen od strane projektanta i dobavljača o radnim karakteristika opreme, načinom korišćenja i održavanja pa će sistem dobro raditi.

Za informacije o karakteristikama pojedine opreme kontaktirajte stručnjaka.

PC kapaljke, zašto da ih koristim i u čemu je razlika od običnih kapaljki?

PC kapaljka – kapaljka sa samokompezacijom pritiska je konstruktivno napravljena tako da bez obzira na promene pritiska ( 8 – 40 m) uvek daju isti – deklarisani protok.

Regularna – obična kapaljka je konstruisana tako da protok kapaljke se menja zavisno od  promene pritiska u sistemu.

Sasvim je lako zaključiti da je PC kapaljka novije generacije, preciznija i naravno skuplja.

Koju od ove dve kapaljke primenjivati zavisi od uslova na terenu. Generalno posmatrano čim visinska razlika pređe 4 m ili kada na ravnom dužina redova uslovljava varijaciju pritiska u lateralu više od 20% treba primenjivati PC kapaljku.

Detaljnu analizu varijacije pritiska i odgovor koju kapaljku koristiti treba da vam da projektant.

Ako Vam treba pomoć kontaktirajte nas...

Da li treba analiza kvaliteta vode za navodnjavanje?

Analiza kvaliteta vode za navodnjavanje je potpuno zanemarena, a investitori smatraju da je to jedan nepotreban trošak.

Potpuno pogrešno. Analizom kvaliteta vode kratkoročno i dugoročno se rešavaju mnogi problemi sa kojim investitori nisu uopšte informisani. Rešavaju se problemi trajnosti uoptrebe opreme za navodnjavanje, pitanja filtriranja, potencijalno negativnog ili pozitivnog uticaja na zemljište, kao i uticaja na kvalitet plodova.

Dovoljno je samo jedno razmatranje u kojem se analizira višak karbonata u vodi (tvrda voda) koji se prskačima nanosi na plodove voća pri čemu ostaje beli talog na plodovima. Na ovaj način se gubi prva kategorija plodova i prodajna cena se prepolovljava.

Da li treba mehanička analiza zemljišta?

DA, DA, DA

Bez ove analize izrada sistema za navodnjavanje je kao da vam doktor prepisuje terapiju bez osnovne anlize krvi.

Nažalost, situacija kada trgovci određuju parametre sistema, sasvim je uobičajeno da snishodljivo ubeđuju investitore da im ove analize ne trebaju , da im štede novac .... a rezultati su, u skladu sa time, tako jadni kao što su i prethodne analize izvedene.

Ako smatrate da Vam možemo pomoći oko ove teme javite se

Da li mi treba filtriranje vode?

Savremena tehnologija navodnjavanja zasniva se na energetski efikasnoj opremi koja radi na malim pritiscima. Nova tehnologija sa manjim prolazima zahteva i čistiju vodu za navodnjavanje bez obzira da li su emiteri kapaljke, fogeri, mikro ili mini prskači.

Jedan od čestih problema kod emitera je zapušenje, nastalo kao posledica neadekvatnog filtriranja vode za navodnjavanje. Zavisno od kavliteta vode (tipa izvorišta: bunar, reka, jezero, bara) i opreme koja se koristi bira se tip filterske opreme – medija filteri, mrežasti ili disk filteri. Od kapaciteta i komplesnosti opreme može se koristiti manuelno ili automatsko ispiranje...

Da li treba ili ne treba prihrana kroz sistem za navodnjavanje (fertigacija)?

Kao i voda, i hraniva se svakog dana usvajaju.

Da li je dovoljno reći da se prihranom kroz navodnjavanje smanjuje potrošnja đubriva za min 50%, a da je efikasnost iskorišćenja (količina đubriva koju iskoristi gajena biljka) 80-90%.

Za ovu aktivnost potrebna su dodatna znanja o opremi i tehnologiji primene koja možete saznati ako nas kontaktirate.

Da li mi treba automatika za upravljanje sistemom za navodnjavanje?

Malim površinama, sa malim brojem sekcija i operativnih ventila može da se upravljati manuelno. No kod većih, komplikovanijih  sistema, upotreba automatike je neophodna. Automatika ima više pozitivnih strana

 • Preciznost u radu
 • Povećanje produktivnosti
 • Smanjenje upotrebe radne snage – oslobađanje za druge aktivnosti u proizvodnji ili plasmanu proizvoda
 • Praćenje rada – arhiviranje podataka za analizu
 • Produženje radnog vremena sa 12-16h na 22-24h
 • Smanjenje utroška energije za pokretanje sistema
 • Smanjenje dimenzija sistema - manja investicija

Cena automatike se kreće zavisno od nivoa i potreba projekta od 5 - 15 % investicije.

Koliko često treba da menjam opremu za navodnjavanje?

Delove sistema za navodnjavanje možemo podeliti u grupe.

Oprema za pumpanje vode, za ubacivanje đubriva, filtriranje, merna oprema, ventili su delovi koji su dugotrajni. Zavisno od kavliteta ugrađene opreme i načina eksplaotacije traju najmanje 10 god (period amortizacije) a često i duže uz redovno pravilno održavanje.

Primarni i sekundarni cevovod koji su ukopani na propisanu dubinu traju nekoliko desetina godina.

Oprema o kojoj je potrebo razmišljati su površinska razvodna mreža – laterali i emiteri. Trajnost zavisi od materijala i procesa redovnog održavanja. Trake  debljine zida 0.15-0.20 mm traju 1-3 godine, laterali srednje debljine 0.20-0.60mm traju 3-5  godina a laterali sa debjinom zida 0.9-1.2mm traju 10 i viđe godina.

Prilikom razmišljanja  o zameni površinske razvodne mreže treba imati na umu da je vrednost opreme 35-45% od vrednosti investicije.

Eksploatacija sistema, ma lako ćemo!?

Posle par godina rada sa sistemom i uz pomoć stručnog lica, savim je lako pravilno koristiti sistem.

Da bi se ta lakoća postigla potrebno je kod eksploatacije sistema za navodnjavanje poznavati i kombinovati parametre:

 • Fiziologija gajenih biljaka
 • Tehnološki zahtevi
 • Karakteristike zemljišta
 • Klimatski parametri
 • Organizacija rada
 • Mogućnosti instalisane opreme
 • Procedure i rokovi redovnog održavanja opreme

Koliko dugo traje jedno zalivanje?

U praksi eksploatacije često se svi obračuni svode na sate rada pojedinih sekcija.

Odrediti dužinu trajanja pojedinog zalivanja zavisi od dosta faktora:

 • Dnevno randno vreme
 • Mogućnost noćnog rada
 • Kapaciteta sistema
 • Kapaciteta zemljišta
 • Stanja zemljišne vlage
 • Potrošnje vode  - evapotranspiracije
 • Vremenske prognoze za naredni period 3-5 dana
 • Fizioloških potreba biljaka – forsiranje razvoja korena u željenim zonama
 • Kvaliteta vode i hraniva koja se dodaju za prihranu kroz sistem
 • Potrebe za mikro popravkama zemljišta ....

Zalijem sada, pa za 15 dana ponovo, sistemom kap po kap?

Sistem kap po kap se dimenzioniše drugačijim kriterijumima nego sistem prskača od pre 30 god.

Zbog male zapremine zemljišta koji se vlaži i količine koje se dodaju su manje. Vreme između dva zalivanja je kraće. U periodu bez padavina period zalivanja zavisi od potrošnje a kreće se od 1 do 4 dana.

Projektom se određuje kada i koliko?

Zalijem jednom - dvaput u sezoni i dosta...

Klima se promenila. Periodi visokih temperatura bez padavina su sve duži i opasniji za proizvodnju. Kad se krene u proizvodnju koja se bazira na ostvarenju profita ovakva razmišljanja ne postoje. Optimalni uslovi, Njenom Visočanstvu biljci koja plodonosi, se ostvaruje tokom trajanja sezone.

Navodnjavam i pravim blato!?

Navodnjavanjem se ne pravi blato. Korenu biljke je potrebno zemljište, voda i vazduh. Živa duša traži optilane uslove kako bi blagorodno vratila svom domaćinu koji je radio i brinuo oko nje. Rešenje je u...

Ključevi uspešnog navodnjavanja

 • Kod prskača
  • Koristiti opremu niskog pritiska 1-3 bar
  • Izbegavati kavšenje lista i zalivanje tokom podnevni sati  - smanjiti gubitake
  • Izbegavati zalivanje za vreme trajanja vetrova
 • Koristiti sisteme za navodnjavnaje koji vodu didtribuiraju samo u zoni korena gajenih biljaka
 • Međuredno rastojanje ostaviti suvo – zalivati samo deo zemljišta gde se razvija korenov sistem
 • Navodnjavati samo onoliko kolika je potrošnja vode od strane biljaka – izbegavati stresove za biljke
 • Izbegavati prevelike norme zalivanja
 • Vršiti redovno merenje vlage zemljišta
 • Pratiti klimatske pokazatelje potrošnje vode
 • Vršiti prihranu kroz sistem za navodnjavnaje - fertigaciju

end faq

002baner