Investitorova pitanja

Šta je potrebno znati pre kupovine sistema?

PRE NEGO KUPITE OPREMU ZA NAVODNJAVANJE DISKUTUJTE O SVIM OVIM PITANJIMA SA VAŠIM KONSULTANTOM / PROJEKTANTOM / DOBAVLJAČEM. Razgovor će vam pomoći da napravite najbolji izbor projektnih rešenja i usaglasiće uslove na terenu, mišljenje projektanta i Vaše mišljenje prilikom izrade sistema.

Kvalifikacije projektanta:

 • Reference.
 • Obrazovanje.
 • Licenca za obavljanje delatnosti.

Projekat - predmer - predračun

 • Karta sa projektnim rešenjem.
 • Proračuni sistema.
 • Tehnički uslovi izvođenja i korišćenja sistema.
 • Predmer i predračun svih radova vezanih za sistem.
 • Garancija na funkcionalnost sistema.

Koncept sistema za navodnjavanje

 • Rešenje i odabir sklopova na osnovu uslova na terenu.
 • Usklađenost sistema sa tehnologijom proizvodnje.
 • Očekivani vek trajanja delova sistema.
 • Mogućnost faznog izvođenje i nadogradnje sistema.
 • Koje sigurnosne mere su uključene.

Specifični radni/projektni parametri

 • Koje su najveće dnevne potrebe za vodom (mm) u normalnoj godini?
 • Koji je hidromodul sistema za navodnjavanje (l/s/ha) u toku 24 sata?
 • Koja je očekivana količina vode koja će biti distribuirana (m3) u toku jedne sezone?
 • Koja će biti uniformnost distribucije vode na celom polju kada je sistem nov?
 • Radno vreme – broj sekcija – rezerva u sistemu.
 • Protok i pritisak u sistemu.

Oprema sistema

 • Pumpe.
 • Filtriranje vode.
 • Oprema za prihranu.
 • Oprema za upravljanje, kontrolu i merenje.
 • Izvršna oprema u polju.
 • Zaštitna oprema sistema.

Izvođenje radova

 • Licenca za obavljanje delatnosti
 • Definisanje količina radova i izrada dinamičkog plana izvođenja aktivnosti.
 • Ko obezbeđuje ugradnju opreme, startovanje i podešavanje, pripremu sistema za zimu?
 • Atesti – sertifikati kvaliteta za opremu koja se ugrađuje.
 • Koje su garancije na delove sistema?
 • Ko obezbeđuje garanciju, šta garancije  pokrivaju, a šta ne?
 • Da li su oni koji daju garancije finansijski sposobni da ih podrže?
 • Da li su dostupni rezervni delovi?
 • Da li izvođač daje pismeno upustvo za upravljanje sistemom?
 • Obuka korisnika sistema od strane izvođača / projektanta.
 • Merenje startnih parametara sistema i izrada projekta izvedenog stanja.

Podrška u periodu eksploatacije

 • Ko obezbeđuje podršku pri korišćenju sistema.
 • Uputstva za pripremu (konzervaciju) sistema za zimu i prolećnu pripremu za sezonu.
 • Uputstva i procedure za prihranu (fertigaciju) tokom sezone navodnjavanja.

Za detaljna uputstva i podršku pri odlučivanju oko sistema za navodnjavanje kontaktirajte stručnjaka.

002baner